• Huishoudelijk Regelement

  Algemene bepalingen

  • Het huishoudelijk reglement bevat, als aanvulling op de statuten, bepalingen betreffende de dagelijkse gang van zaken in de vereniging.
  • De statuten zijn op verzoek ter inzage bij de secretaris.
  • Het wijzigen en/of aanvullen van dit reglement kan plaats vinden op een algemene ledenvergadering.
  • Voorgenoemde wijzigingen en/of aanvullingen van dit reglement worden uiterlijk 14 dagen vóór de algemene ledenvergadering gepubliceerd.

  Leden

  • De vereniging bestaat uit ereleden en de volgende soorten leden: senioren (dames en heren), junioren en niet-spelende leden.
  • Leden en oud-leden die zich in buitengewone mate verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging kunnen door de algemene ledenvergadering worden benoemd tot erelid. Voordracht kan geschieden door het bestuur of minimaal 5 stemgerechtigde leden.
  • Leden en oud-leden kunnen lid zijn van de reünistenvereniging.
  • De leden zijn direct betrokken bij het wel en wee van de vereniging. Zij kunnen- bij onvoldoende vrijwilligers- bij toerbeurt aangewezen worden voor het zitting nemen in een of meerdere commissies.

  Stemrecht

  • Het stemrecht is voorbehouden aan leden van 18 jaar en ouder; uitoefening van het stemrecht vindt plaats in de algemene ledenvergadering.
  • Het stemmen betreffende zaken vindt plaats middels hand opsteken; betreffende personen middels stembriefjes.
  • De algemene ledenvergadering beslist inzake alle aangelegenheden de vereniging betreffende. Voor specifieke zaken kan machtiging voor de uitvoering worden verstrekt aan het bestuur.
  • Op de algemene ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af betreffende genomen maatregelen en beslissingen en stelt plannen voor aangaande de komende jaren.
  • Oproeping voor de algemene ledenvergadering vindt plaats middels publicatie op de website met vermelding van de agendapunten en de eventuele toelichtingen. De termijn van oproeping is minimaal 14 dagen. Aanvullende agendapunten kunnen schriftelijk worden ingediend tot uiterlijk een half uur voor de officiële aanvang van de vergadering.
  • De algemene ledenvergadering kan geldige besluiten nemen indien minimaal 1/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig is.
  • Het aantal stemgerechtigden wordt geconstateerd aan de hand van de getekende presentielijst en de ledenlijst.
  • Indien op de algemene ledenvergadering minder dan 1/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig is, wordt de vergadering geschorst en beslist het bestuur omtrent het geldig verklaren van op de vergadering, na heropening hiervan, te nemen besluiten.
  • De algemene ledenvergadering kan het bestuur machtigen inzake financiële aangelegenheden middels het goedkeuren van de begroting voor het komende jaar. Deze machtiging betreft met uitzondering van het bepaalde in art.34 een periode van één jaar.
  • Het financiële verslag en de begroting worden gedeponeerd ter inzage voor stemgerechtigde leden bij de secretaris en de penningmeester minimaal 14 dagen voor de algemene ledenvergadering.
  • Een overschrijding van de uitgaven volgens de goedgekeurde begroting is toegestaan tot een maximum van 10% van de totale begroting.
  • Het verkiezen van bestuursleden geschiedt door de algemene ledenvergadering. Voordracht hiervan vindt plaats door het bestuur of door minimaal 5 stemgerechtigde leden, schriftelijk tot uiterlijk een half uur voor de officiële aanvang van de vergadering.
  • Uit de rondvraag bij de algemene ledenvergadering voortkomende punten ter zake toekomstige beslissingen worden behandeld op de eerstvolgende bestuursvergadering.
  • Een buitengewone ledenvergadering kan zowel door minimaal 5 stemgerechtigde leden als bestuur worden belegd. Het oproepen gebeurt door het bestuur op dezelfde wijze als bij de algemene ledenvergadering. De leden verzoeken schriftelijk het bestuur om voor het oproepen zorg te dragen. Indien binnen 14 dagen aan dit verzoek geen gevolg is gegeven, hebben de leden het recht zelf tot het beleggen van de verzochte vergadering over te gaan.

  Bestuur

  • Het bestuur stelt intern zijn taakverdeling vast, alsmede een rooster voor vergaderingen. Minimaal 1x in de maand- met uitzondering van het zomerseizoen (juni t/m augustus)- wordt een bestuursvergadering gehouden en zoveel vaker als wenselijk is.
  • Bestuursbesluiten behoeven de meerderheid van het bestuur.
  • Opmerkingen of problemen gedurende het verenigingsjaar worden op verzoek na mededeling aan een der bestuursleden besproken op de eerstvolgende bestuursvergadering.
  • De bestuursleden treden na drie jaar af en zijn op voordracht herkiesbaar.

  Regels en afspraken

  • Niet roken in het clubgebouw.
  • Niet roken in de omgeving dugout
  • Geen glaswerk buiten de kantine tijdens wedstrijden.
  • Bij wedstrijden buiten de omheining plaatsnemen
  • Buiten geen gebruik alcohol tijdens wedstrijden (uitg. terras).
  • Niet met voetbalschoenen in de kantine.
  • Direct afrekenen consumpties.
  • Geen glaswerk in de kleedkamers.
  • Geen gebruik drugs of sterke drank in clubgebouw of omgeving
  • Geen alcohol verkopen onder de 18  jaar
  • Geen alcohol schenken bij aanwezigheid jeugdleden
  • Geen overlast voor de omgeving.
  • Lichten uit doen van het veld als je de laatste gebruiker bent.
  • Fietsen in de daarvoor bestemde stalling.
  • Je houden aan de vastgestelde sluitingstijden.
  • Tijdig overnemen bardiensten.
  • Geen gebruik keuken op eigen initiatief.
  • Cornervlaggen naar binnen en netten omhoog.
  • Direct na afloop wedstrijd kleedkamers (ook tegenstander!) schoon maken.
  • De kantine schoon achter laten en krukken aan de bar.
  • Juist gebruik kassa en kasstaat.
  • Het clubgebouw goed afsluiten. (alle deuren op slot; binnen en buiten lichten uit!)